European Free Trade Association

European Free Trade Association (EFTA) http://www.efta.int/"

» Glossary